OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย