OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวจันทร์เพ็ญ สันทาลุนัย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น