OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวสิร์ภารัสมิ์ สืบสังข์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย