OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางรมีนตา เขียวอ่อน โรงเรียนสนมวิทยาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรวิวรรณ นาคกระแสร์ โรงเรียนวังข่าพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอิงอร ผลจันทร์งาม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวหทัยชนก หวังจิต โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุรัตยา แซ่ภู โรงเรียนรัตนบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย