OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสุดารัตน์ คงอินทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศศิประภา จินพละ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชชัย เชื้อสายดวง โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น