OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางกิรณา แม่นผล โรงเรียนบัวเชดวิทยา คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น