OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวนงลักษณ์ วินทะไชย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย