OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางละมัย อินทร์แป้น โรงเรียนหนองอียอวิทยา สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย