OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายยศไพบูลย์ กุลรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น