OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น