OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวรรภา กฤติยาวรรณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย