OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพุดตาล สมศรี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น