OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น