OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางราตรี พลเยี่ยม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น