OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายจรูญ ชัยยิ่ง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนฤมล ทิมแท้ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น