OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น