OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางเขมรัศมี สุบันนารถ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย