OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางชญาภา สุขแก้ว โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย