OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวทิพย์เกษร นนธิจันทร์ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น