OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายอภิศักดิ์ อุดหนุน โรงเรียนพนาสนวิทยา คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย