OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การงานอาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางดวงตา บุติมาลย์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การงานอาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรุช เสาประโคน โรงเรียนโคกยางวิทยา การงานอาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย