OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวกรรณิกา ลาภจิตร โรงเรียนสิรินธร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธิดารัตน์ พรมดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น