OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายโกวิทย์ บังคม โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย