OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายเกรียงศักดิ์​ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น