OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางอรอนงค์ ศรีมงคล โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา สีตะแกะ โรงเรียนโนนเทพ ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย