OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวฐาปณี สีหะวงษ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธนาวดี สมปาง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น