OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางรัชดาภรณ์ ศรีทอง โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น