OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายจำรูญ ชัยสาร โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย