OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย