OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น