OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวดวงพร วรางกูร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย