OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย