OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายทศพร สีหะวงษ์ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สุขศึกษาและพลศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย