Assistant Teachers สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวอรพรรณ จันทำ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวณัฐพัชร์ สิทธิพันธ์ โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุภาวี เรียนเหมาะ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวกุสุมา เจือจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวเจนจิรา อาญาเมือง โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวดวงกมล มีกุล โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวอนุชิดา ดวงสิน โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายอิทธิกร ไชยภักดิ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวนันทวรรณ นันทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นางสาววิภาดา สุขรอบ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายปรมินทร์ สีงาม โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายประเสริฐ สายแสงจันทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)
นายอดิศักดิ์ ใหมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านวิชาการ)