Assistant Teachers สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายสุพจน์ โพธิ์ทอน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวพรพิมล รอบรู้ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)