Assistant Teachers ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวพิมพ์ชนก วรรณศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัตติกร ดวงพร โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์แก้ว โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวมุกรินทร์ คงชื่นจิต โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวณัฐสุดา มีพรหมดี โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายพริสา สีดา โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายธีรภัทร ปรุงเกียรติ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)