Assistant Teachers คณิตศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสิโรตม์ เบ็ญเจิด โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจันจิรา ศรีชะอุ่ม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธนัชชา บุญร่วม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธันยพร คงวิริยะศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชนาธินาถ ยอดอินทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวภัศรา บุญสมวงศ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สื่อเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนิธิปรียา ณรงค์พันธ์ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สื่อเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)