Assistant Teachers ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวฐิติรัตน์ เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปัณฑิตา มะลิงาม โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพรจินดา เมาะทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอภิสรา พงษ์ชาติ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอุไรรัตน์ เสนาภักดิ์ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววันวิตา ทิพย์โยธา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเกศกมล สาคเรศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธัญลักษณ์ ยอดทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพิชญาณัฏฐ์ สุขแซก โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพิรดา สุขพันธ์​ โรงเรียนบัวเชดวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายอรรถพล วิรุณพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจิรนันท์ จันทสุข โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธนาภรณ์ ทัพไทย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอรญา บุรกรณ์ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอารีรัตน์ บุญเสริม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวฐิติกาญจน์ จันละบุตร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวณัฏฐณิชา สีดาทอง โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสายฟ้า ชุมหิรัญ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายพงศ์ธร ทองเอี่ยม โรงเรียนตานีวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)