Assistant Teachers การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายทวีศักดิ์ จันแปงเงิน โรงเรียนตานีวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)