Assistant Teachers ภาษาไทย

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวเกษมณี สืบสุข โรงเรียนกระเทียมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเสริม โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกิตติยาภรณ์ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรามณี วงศ์สุข โรงเรียนดอนแรดวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววริศศราพร บุญทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายรณชัย หวังกวดกลาง โรงเรียนสวายวิทยาคาร สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกิติกัญญา วงค์คล่อง โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)