Assistant Teachers กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวณัฐาภรณ์ ประเสริฐศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพนิดา นันศรีเกตุ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)