Assistant Teachers ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อเจริญ โรงเรียนสังขะ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)