Assistant Teachers สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายคณิน ประสานสุข โรงเรียนสังขะ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสิทธิกร ไชยมาดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกฤติยา โสภาสพ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวละอองดาว ดวงเดือน โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สื่อเพื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายปิยภัทร เพ่งเล็งดี โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)