Assistant Teachers ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวอาทิตยา แซ่โหง้ว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) (ด้านวิชาการ)
นางสาวศศิธร เมืองโคตร โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) (ด้านวิชาการ)
นายกันฑรากรณ์ ลิ่วประโคน โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) (ด้านวิชาการ)
นายศราวุฒิ ลำอ่อน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) (ด้านวิชาการ)
นางสาววัลลภา เทียนทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) (ด้านวิชาการ)
นายธีรวัฒน์ คล่องแคล่ว โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรุ่งนภา นอนิล โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอนุชิดา ขวัญใจ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นายปริญญา แก้วเขียวงาม โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพักตร์เพ็ญ คำโท โรงเรียนสังขะ การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ (ด้านวิชาการ)