Assistant Teachers ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวกัลธิมา พิกุลแก้ว โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวันเฉลิม หงษ์สระ โรงเรียนสวายวิทยาคาร นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายศุภกิตติ์ เเก่นอินทร์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธวัชพงศ์ จันทร์เกียรติกร โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชนากานต์ บุราคร โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายณัฐพงษ์ อาจวาที โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายศรศิลป์ อินทะสะ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายนิติพงศ์ เขียวอ่อน โรงเรียนแนงมุดวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)