Assistant Teachers การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวสิรินาถ ท่าทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจุฑามณี หงษ์ไชยคำ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชัชวาล สุขดี โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรินท์ลภัส บุตรหึง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียนวิชาการงานอาชีพ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)