Assistant Teachers สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายพชรกมล ศิริศุภรัตน์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นายพิทยา สาแก้ว โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นางวิภา วงษ์ปลั่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นายวิสุทธิ์ งามสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)
นายสรวิชญ์ มีพร้อม โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ)