Assistant Teachers วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวเรขา พรพิมลวงศา โรงเรียนแร่วิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายจิตรทิวัส แก้วดี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวชยาพร สำราญสุข โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาววันวิสา ชอบธรรม โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาววิไลพร นามโคตร โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายสิรภพ จันทขัมมา โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปนัดดา ปะวันนัง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวมณฑิรา ทองคำสุก โรงเรียนโคกยางวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายวันเฉลิม ว่องไว โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุธิดา ขบวนกล้า โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวอารีรัตน์ เสาวรส โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุกัญญา คงศรี โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวเมทินี บรรลือ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายศิริชัย ขาวงาม โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวกัลลยา ว่องไว โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุธิรา พรหมคุณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายบรรพต นนธิจันทร์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีชา โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายสิปปภาส มีสติ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายบุญญฤทธิ์ ดวงศรี โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)