Assistant Teachers การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายพิษณุ นนตะพันธ์ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรทัย มิฆเนตร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสาวน้ำตาล ปัญญาเฟื่อง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นายพงษ์พันธ์ โมห้างหว้า โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสาวณัฐธิดา มหาวงษ์ โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นายชัยศิริ รุ่งเรือง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ การงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นายภูวกฤต วิจิตธนโชติ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่าย/โครงการ การงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางลัดดาวรรณ อินทสิน โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นายสุรสิทธิ์ บุตตัสสะ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอุไรรัตน์ สิงจานุสงค์ โรงเรียนแนงมุดวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)
นายจรูญศักดิ์ หอมคำ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการงานอาชีพ (ด้านวิชาการ)