Assistant Teachers วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายปริญญา บุญหล้า โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายรัตติศรัย สีหะชัย โรงเรียนตานีวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)